fbpx

Statut

 

STATUT

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działania na rzecz ochrony środowiska
 2. Propagowanie działań związanych z recyrkulacją oraz upcycklingiem
 3. Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez szerzenie wiedzy w zakresie życia zgodnie z zasadami gospodarki bezodpadowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym
 4. Kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań ludzkich oraz poszerzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
 5. Wspieranie środowiska naturalnego
 6. Działania informacyjne dotyczące zagrożeń płynących z nadmiernej konsumpcji oraz niewłaściwej gospodarki odpadami
 7. Pomoc finansowa dla osób pozostających w niedostatku na terenie Polski i za granicą
 8. Pomoc bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom, w szczególności psom i kotom
 9. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom
 10. Zapobieganie i zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego ich traktowania
 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz szerzenie wiedzy z zakresu ich wychowania, szkolenia i resocjalizacji
 12. Działalność wydawnicza i poligraficzna zgodna ze statutem Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Oczyszczanie terenów zielonych – lasów, łąk, rzek, jezior, zalewów z wszelkiego rodzaju odpadów, poprzez organizowanie akcji sprzątania świata
 2. Angażowanie przedszkoli i szkół w akcję sprzątania świata i pomocy bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom
 3. Sadzenie drzew w obszarach miejskich
 4. Przetwarzanie produktów uznanych za odpad i nadawanie im „drugiego życia”
 5. Organizowanie spotkań i warsztatów dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, których celem jest szerzenie postaw proekologicznych i prozwierzęcych
 6. Współpracę z innymi instytucjami, w szczególności administracją i samorządem, organizacjami pozarządowymi, biznesem, placówkami akademickimi, przedszkolami i szkołami podstawowymi
 7. Inicjowanie i organizowanie imprez i spotkań edukacyjnych o tematyce ekologicznej i prozwierzecej
 8. Pozyskiwanie funduszy na cele Stowarzyszenia – wyszukiwanie sponsorów indywidualnych i instytucjonalnych, poprzez odpłatną działalność statutową oraz innymi metodami przewidzianymi statutem i dozwolonymi przepisami prawa
 9. Pomoc porzuconym zwierzętom poprzez poszukiwanie domów tymczasowych i stałych
 10. Wspieranie instytucji, których celem jest opieka nad porzuconymi i krzywdzonymi zwierzętami

 

Share This